August 2023

jiu jitsu studio in baltimore | Form Jiu Jitsu

GI Brazilian Jiu Jitsu for Self-Defense: Practical Applications and Real-Life Scenarios

When it comes to self-defense, mastering the art of Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) can be an invaluable skill. While BJJ is commonly associated with sport grappling, the techniques learned in a jiu jitsu studio in Baltimore can have powerful applications in real-life situations, especially when wearing a GI. Here’s how GI Brazilian Jiu Jitsu equips

GI Brazilian Jiu Jitsu for Self-Defense: Practical Applications and Real-Life Scenarios Read More »

Scroll to Top