brazilian jiu jitsu baltimore | Form Jiu Jitsu

Exploring the Essence of Brazilian Jiu-Jitsu: The GI

When it comes to Brazilian Jiu-Jitsu in Baltimore, one cannot ignore the significance of the GI, a traditional martial arts uniform that symbolizes the essence of this ancient art form. The GI, short for “kimono” in Japanese, is not merely clothing; it is a fundamental element that defines the practice of Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ). In […]

Exploring the Essence of Brazilian Jiu-Jitsu: The GI Read More »